Image

بیمه های مهندسی آنلاین

بیمه های مهندسی به منظور پوشش خسارات ناشی از ساختوسازهای مهندسی و پروژه های اجرایی در این زمینه است و شرکت بیمه ایران و یا هر بیمه گر دیگری متعهد می شود که همه افراد ذینفع در انجام پروژه ها از قبیل مهندسین مشاور، صاحبان صنایع، کارفرما و پیمانکاران را در قبال خساراتی که ممکن است در زمان انجام عملیات عمرانی و زیربنایی رخ دهد را بیمه کند. بیمه های مهندسی زیررشته های مختلفی به شرح زیر دارند.

 

بیمه مهندسی ماشین آلات و کالاها

خساراتی که ممکن است در هنگام کار و در حین عملیات ساخت و سازی و اجرایی به ماشین آلات وارد شود توسط این بیمه پوشش داده شده و جبران خسارت خواهد شد. این نوع بیمه در موارد زیر تفکیک و دسته بندی شده است.

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران:

این بیمه جهت پوشش خساراتی است ممکن است در هنگام کار به ماشین آلات و ابزار و تجهیزات مورد استفاده در کار مانند ماشینها، بولدوزرها، جرثقیلها و... وارد شود.

بیمه فساد کالا در سردخانه:

نگهداری و انبارداری برخی کالا مانند مواد غذایی و کشاورزی باید در محیط سردخانه انجام شود با این بیمه چنانچه در زمان نگهداری خسارتی به این کالا وارد شود توسط این نوع بیمه جبران خسارت خواهد شد.

بیمه تمام خطر نصب:

خساراتی که ممکن است در هنگام نصب و مونتاژ ماشین آلات یا نصب سازه های فلزی در محیط های صنعتی مانند کارگاه ها و کارخانه ها وارد شود را جبران می کند.

بیمه شکست ماشین آلات:

تمامی ابزار و تأسیسات و ماشین آلات موجود در محیط کارخانه ها و کارگاه های صنعتی تحت این پوشش قرار می گیرند. و چنانچه خسارتی به آنها وارد شود توسط این بیمه جبران خواهد شد.

بیمه تجهیزات الکترونیک:

از نام این بیمه مشخص است که مربوط به ابزارآلات و ماشین های الکترونیکی است که در محیطهای مختلف کاری از کارگاهها و کارخانه ها تا محیطهای اداری و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

بیمه عدمالنفع ناشی از شکست ماشین آلات:

چنانچه در دوره بهرهبرداری به علت شکست ماشین آلات و تأسیسات مورد استفاده، نتیجه و سود ناخالص مورد انتظار حاصل نشود، این بیمه جبران خسارت خواهد کرد.

 

بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه تمام خطر پیمانکاران تنها زیرشاخه این بیمه است که به منظور پوشش خسارات فیزیکی است که ممکن است در هنگام اجرای عملیات ساختمانی و زیربنایی و پروژه های عمرانی رخ دهد.

 

بیمه مهندسی سازه

این نوع از بیمه مهندسی در زمان بهرهبرداری از سازههای احداث شدهای مانند ساختمانها، تونلها، راهآهنها و دیگر سازهها و طرحهای مشابه که دچار خسارت شده باشند را تحت پوشش قرار می دهند. بیمه مهندسی سازه دارای دو زیررشته زیر است.

بیمه مهندسی عیوب اساسی و پنهان ساختمان:

این بیمه در واقع به تضمین کیفیت ساختمان میپردازد و موارد مربوط به اصول مهندسی، معماری، طراحی و محاسب ساختمان را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه ریسکهای تکمیلشده ساختمانی:

این بیمه خسارات وارد شده به انواع سازههای ساخته شده از ساختمانها، راهها، فاضلابها، تونلها، فرودگاهها و بسیاری سازههای دیگر را در زمان بهرهبرداری از آنها پوشش می دهند.ش