Image

شهروند دانا

شهروند دانا نیاز هر شهروندِ دانا

 

1) جبران 160 میلون تومان دیه مازاد در ماه های حرام 2) پرداخت 30 میلون تومان دیه در ماه های عادی به ذینفع 3) 30 سال مستمری ماهیانه به ذینفع بیمه شده 4) پرداخت ماهیانه 2 میلون تومان به ذینفع 5) انتخاب و تغییر شخص و سهم ذینغع در بیمه نامه