Image

طرح فرزندان دانا

فرزندان دانا:
هدف از اجرای این طرح جامعه کودکان و نوجوانان و تامین و ذخیره سازی منابع لازم برای جبران هزینه های آتی ایشان طراحی گردیده است. علاوه بر پوشش های بیمه ای موجود در بیمه نامه جامع ارمغان زندگی پوشش هایی به شرح ذیل اضافه می گردد ؛
۱تضمینی برای آینده فرزندان ۲معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فقدان و از کار افتادگی والدین
۳_ پرداخت مستمری به صورت تضمین شده یک تا ده سال پایان قرارداد
۴_ارائه پوشش های رایگان در زمان دریافت مستمری
۴_ استفاده از منابع مالی بیمه نامه در هر لحظه
۵_ پرداخت اندوخته تضمین شده پس از دوره مستمری
۶_تعیین حق بیمه متناسب با درآمد والدین بیمه گذار